01
02
03
04

Betingelser og reglement

Ved reservering af en sæson plads betales et depositum på 1000 kr. disse tilbagebetales ikke i tilfælde at man ikke ønsker at gøre brug af pladsen.

Lejemålet gælder kun for de på lejeaftalen omfattede personer.

Lejeren er forpligtet til at sørge for at gæster meldes i receptionen straks ved ankomst, dette gælder såvel daggæster som overnattende gæster. Gæster må ikke kører ind på pladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Daggæster der opholder sig på pladsen efter kl. 23 betragtes som overnattende gæster og afkræves almindeligt overnatningsgebyr og gyldigt campingpas. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23 og kl. 7

Campingpasset dækker den person som passet er udstedt til, samt ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Er man derfor flere familier, eller har andre fra familien med på samme enhed, eller i samme hytte, skal der afleveres dækkende pas for alle som opholder sig på pladsen.

Udlånes vognen, bedes dette meddelt informationen. Gæsterne skal indskrives som alm. Campister og betale alm. Overnatningsgebyr. Strømforbrug tilskrives pladsens måler.

Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.

Elforbruget betales pr. måler. Helsæson pladser skal afleverer aflæsning af elmåler pr.30/6 senest førstkommende lørdag efter. Forårs- og Efterårspladser afregnes ved sæson slutning.

I henhold til brandvedtægterne skal der være minimum 3 meter imellem to campingvogne (trækstang ikke medregnet). Bagenden af campingvognen placeres min. 30 cm. Fra pælen, personbilen placeres til højre for campingvognen.

Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og ryddeliggjort stand. Det er lejerens ansvar, at græsset holdes nede og at der bliver klippet kanter omkring campingvogn og fortelt. Plæneklipper kan lånes af os.

Det er tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt pr. plads. Pladsen efterlades hver gang i pæn og ryddelig stand. Dvs. læhegn nedtages, cykler og gummibåde stilles bag ved campingvognen samt ølkasser og andre ting fjernes hver gang pladsen forlades.

Der er opstillet containere til glas, flasker, dagrenovation samt tønder til varme kul i syd og nord.

Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv.

Der tilhører max. 1 køretøj pr. plads som skal holdes indenfor campingenheden, øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringspladsen.

Det er tilladt at have hund på pladsen, men den skal være i snor til alle tider og luftes uden for pladsen. Hundens efterladenskaber fjernes også i rabatten uden for pladsen.

Ved sæsonafslutning skal pladsen fremstå som ved modtagelsen, dvs. græs skal være klippet. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning.

Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet er lejrchefens beslutning afgørende.

Overtrædelse af én eller flere regler vil blive betragtet som misligholdelse af lejeaftalen, og lejer vil herefter omgående kunne bortvises fra pladsen uden nogen form for refusion.

Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.

I øvrigt bedes pladsens ordensreglement samt campingrådets reglement overholdt.